Burense Sport Coöperatie zoekt penningmeester

De Burense Sport Coöperatie (“BSC”) bestaat ruim 5 jaar en heeft bewezen van toegevoegde waarde te zijn voor zowel de betrokken sportverenigingen als de gemeente Buren. De BSC geeft uitvoering aan vastgesteld beleid en gemaakte afspraken op het gebied van beheer, gebruik en exploitatie van sportaccommodaties en inspanningen op terreinen als vitaliteit, sociaal-maatschappelijk gebied en duurzaamheid.

De BSC is zowel contractspartij richting de gemeente als richting de aangesloten clubs.

Momenteel wordt verkend of doorontwikkeling van de BSC een optie en wenselijk c.q. haalbaar is. 

Het bestuur van de BSC bestaat uit 5 bestuursleden, t.w.: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid accommodatiezaken en bestuurslid vitaliteit. Het bestuur wordt op een aantal terreinen ondersteund.

Het bestuur fungeert o.a. als aanspreekpunt en overlegpartner voor de gemeente. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van de BSC en wordt door dit orgaan benoemd.

Binnen het bestuur van de BSC is de vacature van PENNINGMEESTER ontstaan. De in functie zijnde penningmeester heeft om gezondheidsredenen een stapje terug moeten zijn. De penningmeester ontfermt zich vooral over de financiële en fiscale aangelegenheden van en binnen de BSC, en is als zodanig o.a. verantwoordelijk voor het financieel beheer en de financiële administratie. Naast het hebben van voor de functie relevante ervaring en/of kennis wordt iemand gezocht die affiniteit heeft met sport en/of het verenigingsleven, beschikt over (enige) bestuurlijke ervaring, weet wat samenwerken is en die sociaal/maatschappelijk betrokken is c.q. interesse(s) heeft.

Het betreft een onbezoldigde functie. Het bestuur komt ca. 10 keer per jaar in vergadering bijeen en de BSC heeft tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering.

Personen die belangstelling hebben voor deze functie of graag vrijblijvend verkennend in contact willen komen worden verzocht zich per mail te melden bij de secretaris van de BSC via het e-mailadres: secretariaat@busportco.nl. Telefonisch kan nadere informatie worden verkregen bij de voorzitter van de BSC (Joris Maier), bereikbaar onder nummer 06 48072563.