Duurzame sportinfrastructuur

Bron: Nationaal Sportakkoord

Het deelakkoord in het kort:

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. Het gaat hierbij niet alleen om de sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het groen in en om de stad (bijvoorbeelde stadsparken) en in niet-stedelijke gebieden (bijvoorbeeld trapveldjes in de wijk of het dorp). Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten de voorzieningen op orde zijn. Doordat de exploitatie van sportaccommodaties financieel sterk verbetert, door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (door bijvoorbeeld functionele inzet, slimme spreiding en/of een lagere energierekening), komt er op termijn meer geld beschikbaar voor de sport zelf.

De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is. Dit onder andere door het verbinden van groene gebieden binnen en buiten de stad en het bieden van voldoende ruimte om het vrije buitenspelen te bevorderen, bijvoorbeeld door het openbaar toegankelijk maken van beweegvriendelijke plekken.

Alle sportinfrastructuur voor binnen- en buitensporten is duurzaam op alle facetten: energie, water, grondstoffen en natuurontwikkeling. Sportinfrastructuur draagt zodoende bij aan internationale, landelijke en lokale duurzaamheidsdoelstellingen.

Ambitie(s)

Partijen zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om te komen tot oa:

 • Partijen zijn overeengekomen, de komende jaren inspanningen leveren om te komen tot oa:
 • Meer open sportaccommodaties waar meerdere sportactiviteiten en andere economische activiteiten geprogrammeerd staan, met als resultaat een breder en intensiever gebruik;
 • Accommodaties die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van de gebruikers;
 • Οpenbare ruimte die meer beweegvriendelijk is en sportaccommodaties die meer openbaar zijn;
 • Ιnnovaties en organisatorische en financiële arrangementen voor het verduurzamen van sportaccommodaties, zodat op langere termijn kan worden voldaan aan de brede duurzaamheidsdoelstellingen. Subdoelen:
  • CO2-reductie
  • In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 50%
  • We streven naar 49% CO2-reductie in 2030
  • Uitbannen van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen
  • Integrated Pest Management (IPM) op sportterreinen is de basis voor minimaal gebruik van laag-risico gewasbeschermingsmiddelen. Er is een plan opgesteld om gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2025, uit te bannen. Hooguit in uitzonderlijke situaties zou nog gebruik gemaakt mogen worden van laag-risico middelen, voor zover die beschikbaar en voldoende effectief zijn.

Om aan bovenstaande ambities te werken geven we onderstaand een aantal voorbeelden van aanbod ihkv duurzame sportinfrastructuur. De voorbeelden zijn geordend per programmalijn;

 1. Routekaart Verduurzaming Sport
 2. Kwaliteit sportaccommodaties
 3. Bewegen in de openbare ruimte

Ad1. Routekaart Verduurzaming Sport

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

 • Vanaf 2020/2021 innovatieve oplossingen voor circulaire sportaccommodaties (kunstgras, gewasbescherming)
 • Vanaf 2020 voorbeelden van ‘Het Sportpark van de toekomst’
 • Vanaf oktober 2019 een digitale ondersteuningstool voor verduurzaming van sportaccommodaties: duurzamesportsector.nl
 • Vanaf eind 2019 begeleidingstrajecten Verduurzaming Sportclubs.
 • In 2019/2020 regionale informatiebijeenkomsten gericht op gemeenten, sport ondersteunende diensten (sportbedrijven, sportstichtingen e.d.) en sportbonden ter ondersteuning van ambities op gebied van verduurzaming

Is er meer?

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wilt u meer weten over het thema en/of bent u op zoek naar goede voorbeelden kijk dan ook eens op onderstaande online platforms

Ad2. Kwaliteit sportaccommodaties

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

 • Vanaf 2020 een geactualiseerd kwaliteitszorgsysteem sport
 • Vanaf 2020/2021 innovatieve oplossingen voor het verbeteren van de bezettingsgraad van sportaccommodaties

Is er meer?

Meer goede voorbeelden:

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wilt u meer weten over het thema en/of bent u op zoek naar goede voorbeelden kijk dan ook eens op onderstaande online platforms:

Ad3. Bewegen in de openbare ruimte

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

 • Handreiking voor het opstellen van beweegvriendelijke plekken (eind 2019)
 • Vanaf eind 2019 zijn goede voorbeelden beweegvriendelijke buitenruimte beschikbaar
 • In 2020 is er inzicht in beperkende wet- en regelgeving voor de inrichting en het gebruik van de buitenruimte
 • Vanaf 2019 worden er werkateliers georganiseerd om gemeentelijk sport en ruimte aan elkaar te verbinden
 • Vanaf 2019 zijn er leergangen ‘bewegen in de openbare ruimte’ beschikbaar voor buurtsportcoaches en gemeenten
 • Vanaf 2020 is er een landelijke richtlijn over ruimte voor bewegen ontwikkeld
 • Omgevingsscan beweegvriendelijke omgeving (Mulier Instituut)

Is er meer?

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wilt u meer weten over het thema en/of bent u op zoek naar goede voorbeelden kijk dan ook eens op onderstaande online platforms

Heeft u vragen?

Wanneer u een vraag heeft over dit document en/of hulp kunt gebruiken bij te maken keuzes dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Vereniging Sport en Gemeenten via sportakkoorden@sportengemeenten.nl of 070-3738055.

De volledige tekst van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’ kunt u hier  vinden.

De inhoud van dit document is samengesteld door Kenniscentrum Sport in samenwerking met VWS, VSG, NOC*NSF en samenwerkingspartijen van het Sportakkoord.