Accommodatiebeleid

Missie

De Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.) staat voor goed onderhouden en verantwoord beheerde en geëxploiteerde sportaccommodaties. Vitale accommodaties die zo energieneutraal en groen mogelijk zijn en die een toegevoegde maatschappelijke waarde hebben door een toegankelijke ontmoetingsplek te zijn voor sporters, omwonenden en bezoekers van andere activiteiten.

Het beleid van de B.S.C. is erop gericht dat sportaccommodaties binnen de mogelijkheden multifunctioneel worden gebruikt. Dit houdt in dat de accommodaties door meerdere clubs kunnen worden gebruikt en beschikbaar c.q. toegankelijk zijn voor niet-leden, buurtbewoners, onderwijs, culturele organisaties, commerciële partijen, en verdere samenwerkingspartners of betrokkenen.

De ambitie wat betreft open sportaccommodaties kenmerkt zich door:

Functiemenging

De sportaccommodatie wordt ook gebruikt voor andere doelen dan sport. Op een accommodatie kan sport en bewegen, zorg, welzijn, werken en dienstverlening naast elkaar mogelijk zijn.

Integratie

De sportaccommodatie is verkeersveilig bereikbaar en actief verbonden met de openbare ruimte. De accommodatie is zo een ontmoetingsplek of startpunt van verschillende sporten en activiteiten.

Benutting

Sportaccommodaties staan voor inclusief gebruik en worden zowel sportief als maatschappelijk goed benut door uiteenlopende doelgroepen. Doordeweeks, in het weekend. Overdag, ’s avonds.

Openheid

De sportaccommodatie is er voor iedereen. Wat als gevolg heeft dat aan bepaalde vormen van toezicht en sociale controle invulling moet worden gegeven, en wat niet uitsluit dat op sommige plekken hekken nodig zijn.

Bestuurlijk vitaal

Naast de ruimtelijke inrichting is het belangrijk dat niet alleen het activiteitenaanbod op orde is maar ook het eigenaarschap, de beheersrol en het draagvlak voor vrijwilligers goed geregeld is. En dat er sprake is van samenwerking en steun, medewerking vanuit de locale overheid en gemeenschap.

Praktijk en uitvoering

De gemeente Buren heeft als eigenaar van de gronden voor acht (buiten)sportaccommodaties binnen de gemeente een langdurige huur- en exploitatieovereenkomst met de B.S.C. gesloten. De (oorspronkelijke) aanleg van de sportparken is door de gemeente gerealiseerd. In de met de gemeente aangegane overeenkomst zijn afspraken gemaakt met betrekking tot beheer, onderhoud en gebruik van de betreffende accommodaties. De B.S.C. heeft op haar beurt afspraken gemaakt met de voetbalvereniging (zijnde ‘hoofdgebruiker’) die gebruik maakt van de betreffende accommodatie. De opstallen op de accommodatie zijn over het algemeen eigendom en de verantwoordelijkheid van de hoofdgebruiker. De tussen de B.S.C. en de hoofdgebruiker gemaakte afspraken betreffen niet alleen gebruik, beheer en onderhoud maar ook multifunctioneel en inclusief gebruik van het sportpark. De hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor het dagelijks gebruik, regulier onderhoud en beheer (inclusief toezicht). De B.S.C. is verantwoordelijk en zorgt voor zaken als aanleg, groot onderhoud en renovatie (met uitzondering van opstallen).

Binnen het bestuur van de B.S.C. is Dick van Ommeren belast met de portefeuille Accommodatiezaken. In deze rol wordt samengewerkt met de werkgroep Accommodatiezaken waarin vertegenwoordigers van de clubs (hoofdgebruikers) zitting hebben.