Vitaliteit

 

  • Beleid, doelstellingen
  • Werkgroep Vitaliteit

Beleid

Vitaliteit is een essentieel speerpunt van de Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.).  Het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl is één van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving. Sporten en bewegen spelen in dat opzicht een grote en cruciale rol. De B.S.C. wil hieraan een bijdrage leveren door zich o.a. sterk te maken voor Vitale clubs en Vitale sportparken. Door zich o.a. hiervoor in te zetten, beleid op dit terrein te stimuleren en mede te ontwikkelen, en door initiatieven te ondersteunen c.q. er een bijdrage aan te leveren.

Vitale sportvereniging

Een vitale sportvereniging is een open club met hart voor de omgeving. Een sterke, gestructureerde en actieve die de kernkwaliteiten niet alleen inzet voor haar eigen (sport)leden maar ook voor de samenleving. Een vitale sportvereniging draagt bij aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar eigen directe omgeving. Sporten verbindt en bevordert een gezonde leefstijl.

Een open club kenmerkt zich door een open opstelling en houding. Is sociaal, maatschappelijk actief en is betrokken. Biedt een ontmoetingsplek voor meer dan alleen eigen leden, stelt zich open voor omwonenden en andere bezoekers voor sport en andere activiteiten en staat midden in de samenleving. Een vitale sportvereniging heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van dorp of stad.

Vitaal sportpark

Een vitaal sportpark kenmerkt zich door openheid en multifunctioneel gebruik. Gebruik voor ook andere doelen dan sport. Dit kan zijn voor kinderopvang of het vervullen van een buurt- of welzijnsfunctie of het fungeren als ontmoetingsplek, onderwijslocatie, leeromgeving, of werklocatie.

Op een vitaal sportpark kunnen sport, zorg, dienstverlening, onderwijs, werken naast elkaar mogelijk zijn. Het is een ontmoetingsplek en plek of startpunt voor verschillende sporten.

Bij een vitaal sportpark is sprake van een goede benutting. Door sportief dan wel maatschappelijk gebruik door uiteenlopende doelgroepen vinden zowel overdag als ’s avonds activiteiten plaats op een vitaal sportpark.

Play Video

 

Praktijk en uitvoering

In het kader van de meerjarige afspraken, gemaakt tussen de B.S.C. en de Gemeente Buren, voortvloeiende uit het traject Verzelfstandiging is overeengekomen dat de B.S.C. en haar leden (de aangesloten clubs) ‘investeren’ in maatschappelijke activiteiten, vitaliteit bevorderen, multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties stimuleren en werken aan zowel vitale clubs als vitale sportparken.

In de praktijk wordt hiermee beoogd dat:

  1. De sportvereniging en sportaccommodatie een sociale en maatschappelijke binding heeft met de samenleving, de inwoners (kerngericht);
  2. De sportvereniging naar buiten gericht is en open staat voor participatie, initiatieven en nieuwe (maatschappelijke) activiteiten op het sportpark voor en door inwoners (vraaggericht);
  3. De te organiseren activiteiten bijdragen aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van inwoners;
  4. Het sportpark een ontmoetingsplek en fysiek knooppunt is voor onder meer kinderen, jongeren, ouderen, gehandicapten en werkzoekenden,;
  5. Het sportpark multifunctioneel wordt ingezet en duurzaam wordt gebruikt;
  6. Activiteiten gericht zijn op i. sociale vitaliteit; ii. maatschappelijke vitaliteit; iii. duurzame inzetbaarheid;
  7. In het kader van vitaliteit wordt samengewerkt met andere, relevante, partijen;
  8. Vitaliteit een belangrijk speerpunt is binnen het verenigingsbeleid en initiatieven op het gebied van vitaliteit breed worden gedragen binnen de sportvereniging.

Binnen het bestuur van de B.S.C. is Mark Dubelaar belast met de portefeuille Vitaliteit. In deze rol wordt samengewerkt met de werkgroep Vitaliteit waarin vertegenwoordigers van de clubs (leden) zitting hebben.