Wie, wat is de B.S.C.

De Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.) is op 31 december 2020 opgericht door de Burense voetbalverenigingen s.v. Buren, B.Z.S. (Beusichem), I.S.C. (Ingen), FC Lienden, M.E.C.’07 (Maurik), S.C.R. (Rijswijk), S.C.Z. (Zoelen) en Teisterbanders (Kerk-Avezaath). Deze 8 clubs waren eerder verenigd in een overlegorgaan (koepel) onder de naam B.V.V. (Burense Voetbal Verenigingen). Dit overlegorgaan ontstond in 2010 nadat de Gemeente Buren de waarderingssubsidies en onderhoudsbijdragen voor het onderhoud van de sportvelden had afgeschaft.

De B.S.C. is opgericht in het kader van gemaakte langdurige afspraken tussen de Gemeente en de voetbalclubs met betrekking tot enerzijds verzelfstandiging van exploitatie, beheer en onderhoud (incl. verduurzaming) van de sportaccommodaties, en anderzijds inspanningen door de clubs op het gebied van vitaliteit en sociaal, maatschappelijke betrokkenheid. Ontwikkelingen ten aanzien van de open club gedachte en het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties zijn onderdeel van deze inspanningen.

In april 2019 is door de Gemeenteraad van de gemeente Buren een besluit genomen over deze verzelfstandiging op basis van een door de B.V.V. ingediend voorstel. Op 17 juni 2021 hebben de Gemeente Buren en het bestuur van de B.S.C. een huur- en exploitatieovereenkomst getekend waarin de afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd. De opgerichte Coöperatie (B.S.C.) fungeert namens de aangesloten clubs als contractspartij en is het aanspreekpunt voor de Gemeente op onderwerpen als accommodatiezaken en vitaliteit.

Met ca. 2.200 leden en meer dan 500 actieve vrijwilligers vervullen de Burense voetbalverenigingen een belangrijke maatschappelijke en sociale functie binnen de gemeente Buren, een gemeente met ruim 27.000 inwoners en 15 kernen. De B.S.C. en aangesloten clubs willen zich doorontwikkelen richting open, vitale sportverenigingen. Verenigingen met een duidelijke binding met de samenleving o.a. door middel van sociaal-maatschappelijke activiteiten die o.a. bijdragen aan het welzijn en de gezondheid. De sportverenigingen en/of de accommodaties moeten daarbij een ontmoetingsplek en fysiek knooppunt zijn voor iedereen en de accommodaties moeten open, vitale, multifunctioneel gebruikte en verduurzaamde sportparken zijn voor uiteenlopende doelgroepen. Onderlinge samenwerking met anderen (locale bevolking, onderwijs, organisaties en partijen) en het zoeken van verbinding vormen onderdeel van deze ambitie.

De B.S.C. is zo gestructureerd dat in de toekomst een bredere rol vervuld kan worden als het gaat om sport en bewegen, vitaliteit, sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en dat andere sportverenigingen (dan voetbal) en sportaccommodaties aansluiting kunnen vinden bij de Coöperatie.