Algemene Ledenvergadering 14 november ’22

Bert van Duren herkozen als secretaris

Op 14 november jl vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van de Burense Sport Coöperatie plaats. Dit keer was de vergadering bij B.Z.S. in Beusichem. Voorafgaand aan de ALV was er een overleg van de werkgroep Accommodatiezaken onder leiding van bestuurslid Dick van Ommeren en van de werkgroep Vitaliteit onder leiding van BSC voorzitter Joris Maier.

Tijdens de vlot verlopen ALV kwamen diverse onderwerpen aan de orde zoals vaststellen begroting 2023, bestuursverkiezing, terugkoppeling bestuurlijk overleg gemeente, herijkingsproces overeenkomst BSC – gemeente. Verder werd er gediscussieerd over de toekomst en doorwikkeling van de Coöperatie. Ook werd stil gestaan bij de gevolgen van de torenhoge energiekosten waarmee ook menig voetbalvereniging wordt geconfronteerd.

Wat de bestuurssamenstelling betreft was secretaris Bert van Duren periodiek aftredend en herkiesbaar. Onder applaus werd Bert herkozen als bestuurslid zodat het secretariaat van de BSC ook de komende 4 jaar in goede handen is. Bij dit agendapunt meldde voorzitter Joris Maier verder dat PonsJan Vermeer niet langer deel uitmaakt van het bestuur. Gebleken is dat de functie van bestuurslid Vitaliteit voor PonsJan moeilijk te combineren is met zijn verdere bezigheden waardoor in goed overleg besloten is te stoppen. Dit houdt in dat er een vacature binnen het bestuur is voor de functie van bestuurslid Vitaliteit. Het bestuur hoopt redelijk snel een oplossing te vinden wat de invulling van deze vacature betreft.